دوره آموزش تند خوانی و تقویت حافظه(+ فیلم)

تبلیغات (درصورت تمایل برای مشاهده کلیک کنید) !!!

دوره آموزش تندخوانی و تقویت حافظه مثبت بینان شریف در ده جلسه بوده که شامل موارد زیر می باشد.

طرح کلی دورۀ تندخوانی و تقویت حافظه مثبت بینان شریف :

 

جلسه اول : 

 • žتاریخچۀ تندخوانی
 • žهدف گذاری
 • žمزایای تندخوانی
 • žتست سرعت
 • žدلایل کندخوانی
 • žاولین تکنیک تقویت حافظه
دوره آموزش تندخوانی و تقویت حافظه
دوره آموزش تندخوانی و تقویت حافظه
جلسه دوم :
 • žدو تکنیک برای گرم کردن چشم ها
 • žمحیط مناسب برای مطالعه
 • žروش خط بردن یک دقیقه‌ای(۱)
 • žتمرین دوم تقویت حافظه
ž
žجلسه سوم :
 • žنیمکرۀ راست و چپ
 • žروش خط بردن یک دقیقه ای (۲)
 • žتکنیک سوم و چهارم تقویت حافظه
ž
جلسه چهارم :
 • žتغذیه و تقویت حافظه
 • žحفظ لغات و حافظه
 • žروش تداعی (ساده)
ž
جلسه پنجم :
 • ž۱۰ صفحۀ اول جزوه
 • žروش مطالعۀ هشت مرحله ای (PQ6R)
 • žتکنیک پنجم تقویت حافظه
ž
جلسه ششم :
 • žصفحۀ ۱۱ تا ۱۸ جزوه
 • žتمرین جستجوی لغات (ساده)
 • žنقشه های ذهنی
 • žقاتلان حافظه (۱)
 • žتکنیک ششم و هفتم تقویت حافظه
دوره آموزش تندخوانی و تقویت حافظه1
دوره آموزش تندخوانی و تقویت حافظه۱
جلسه هفتم :
 • žجستجوی لغات (پیشرفته)
 • žصفحۀ ۱۹ تا ۲۹ جزوه
 • žتداعی با داستان
 • žورزش و حافظه
 • žتقویت حافظه در هفت روز (روز اول و دوم)
ž
جلسه هشتم :
 • žتقویت حافظه در هفت روز (روز سوم و چهارم)
 • žجستجوی لغات (پیشرفته)
 • žروش تداعی (پیشرفته)
 • žصفحۀ ۳۰ تا ۴۰ جزوه
 • žطوفان فکری
 • žتقویت حافظه در هفت روز (روز پنجم، ششم و هفتم)
ž
جلسه نهم :
 • žصفحۀ ۴۱ تا ۴۹ جزوه
 • žهدف و نقشۀ ذهنی
 • žحفظ اعداد بزرگ
 • žتحلیل SWOT
ž
جلسه دهم :
 • žروش برنامه ریزی
 • žصفحۀ پنجاه تا شصت جزوه
 • žقاتلان حافظه (۲)
 • žسیستم کدگذاری (حفظ لغات زبان)
 • žجمع بندی کل دوره
videoshow1 
تبلیغات (درصورت تمایل برای مشاهده کلیک کنید) !!!

درباره نویسنده

فعلا مشغول مطالعه و یادگیری هستم ........

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *